Information

Country Type League Season Year Sort By Month Timezone  
Europe/Athens
   CHINA  - CBA  - May - 2019
 
K/O Stat League Home Away
REGULAR SEASON
2018-10-21
14:35 Fin RS SHENZHEN DONGGUAN FOSHAN GUANGZHOU
14:35 Fin RS BEIJING SHOUGANG GUANDONG
14:35 Fin RS LIAONING SHANDONG
14:35 Fin RS JIANGSU TONGXI QINGDAO
14:35 Fin RS ZHEJIANG CHOUZHOU BEIKONG
14:35 Fin RS BAYI ROCKETS SHANGHAI
14:35 Fin RS FUJIAN ZHEJIANG GUANGSHA
14:35 Fin RS JILIN TIANJIN
14:35 Fin RS SHANXI SICHUAN
15:00 Fin RS XINJIANG JIANGSU ZHONGTIAN
2018-10-23
14:35 Fin RS BEIKONG GUANDONG
14:35 Fin RS JIANGSU ZHONGTIAN QINGDAO
14:35 Fin RS JILIN SHANDONG
14:35 Fin RS SHANXI LIAONING
14:35 Fin RS SHENZHEN DONGGUAN BEIJING SHOUGANG
14:35 Fin RS TIANJIN FOSHAN GUANGZHOU
14:35 Fin RS ZHEJIANG GUANGSHA SHANGHAI
2018-10-24
14:35 Fin RS FUJIAN BAYI ROCKETS
14:35 Fin RS SICHUAN ZHEJIANG CHOUZHOU
14:35 Fin RS XINJIANG JIANGSU TONGXI
2018-10-25
14:35 Fin RS BEIKONG SHENZHEN DONGGUAN
14:35 Fin RS SHANGHAI LIAONING
14:35 Fin RS QINGDAO FOSHAN GUANGZHOU
14:35 Fin RS TIANJIN BEIJING SHOUGANG
14:35 Fin RS SHANXI JILIN
2018-10-26
14:35 Fin RS GUANDONG SICHUAN
14:35 Fin RS SHANDONG BAYI ROCKETS
14:35 Fin RS JIANGSU ZHONGTIAN FUJIAN
14:35 Fin RS ZHEJIANG GUANGSHA JIANGSU TONGXI
15:00 Fin RS XINJIANG ZHEJIANG CHOUZHOU
2018-10-27
14:35 Fin RS TIANJIN SHANXI
14:35 Fin RS QINGDAO SHENZHEN DONGGUAN
14:35 Fin RS SHANGHAI JILIN
2018-10-28
13:35 Fin RS LIAONING BEIJING SHOUGANG
13:35 Fin RS JIANGSU TONGXI FUJIAN
13:35 Fin RS SHANDONG ZHEJIANG CHOUZHOU
13:35 Fin RS GUANDONG XINJIANG
13:35 Fin RS ZHEJIANG GUANGSHA JIANGSU ZHONGTIAN
13:35 Fin RS BEIKONG BAYI ROCKETS
13:35 Fin RS FOSHAN GUANGZHOU SICHUAN
2018-10-30
13:35 Fin RS JIANGSU TONGXI TIANJIN
13:35 Fin RS SHENZHEN DONGGUAN SICHUAN
13:35 Fin RS LIAONING BEIKONG
13:35 Fin RS QINGDAO SHANXI
13:35 Fin RS BAYI ROCKETS FUJIAN
13:35 Fin RS ZHEJIANG CHOUZHOU JILIN
13:35 Fin RS SHANDONG GUANDONG
2018-10-31
13:35 Fin RS BEIJING SHOUGANG ZHEJIANG GUANGSHA
13:35 Fin RS SHANGHAI JIANGSU ZHONGTIAN
13:35 Fin RS FOSHAN GUANGZHOU XINJIANG
2018-11-01
13:35 Fin RS BAYI ROCKETS QINGDAO
13:35 Fin RS FUJIAN SHANDONG
13:35 Fin RS ZHEJIANG CHOUZHOU LIAONING
13:35 Fin RS JILIN BEIKONG
13:35 Fin RS SICHUAN TIANJIN
2018-11-02
13:35 Fin RS SHENZHEN DONGGUAN XINJIANG
13:35 Fin RS BEIJING SHOUGANG SHANGHAI
13:35 Fin RS JIANGSU ZHONGTIAN GUANDONG
13:35 Fin RS SHANXI ZHEJIANG GUANGSHA
13:35 Fin RS FOSHAN GUANGZHOU JIANGSU TONGXI
2018-11-03
13:35 Fin RS BAYI ROCKETS LIAONING
13:35 Fin RS SICHUAN SHANDONG
13:35 Fin RS FUJIAN ZHEJIANG CHOUZHOU
13:35 Fin RS TIANJIN QINGDAO
2018-11-04
13:35 Fin RS ZHEJIANG GUANGSHA BEIKONG
13:35 Fin RS SHANXI SHANGHAI
13:35 Fin RS JIANGSU ZHONGTIAN FOSHAN GUANGZHOU
13:35 Fin RS GUANDONG XINJIANG
13:35 Fin RS JILIN SHENZHEN DONGGUAN
13:35 Fin RS BEIJING SHOUGANG JIANGSU TONGXI
2018-11-06
13:35 Fin RS SHANGHAI BEIJING SHOUGANG
13:35 Fin RS JILIN SICHUAN
13:35 Fin RS GUANDONG FUJIAN
13:35 Fin RS XINJIANG SHANDONG
13:35 Fin RS SHANXI ZHEJIANG CHOUZHOU
13:35 Fin RS TIANJIN JIANGSU ZHONGTIAN
13:35 Fin RS BEIKONG FOSHAN GUANGZHOU
13:35 Fin RS JIANGSU TONGXI SHENZHEN DONGGUAN
2018-11-07
13:35 Fin RS LIAONING QINGDAO
13:35 Fin RS ZHEJIANG GUANGSHA BAYI ROCKETS
2018-11-08
13:35 Fin RS SHENZHEN DONGGUAN FUJIAN
13:35 Fin RS JIANGSU TONGXI SHANXI
13:35 Fin RS FOSHAN GUANGZHOU GUANDONG
13:35 Fin RS SHANGHAI TIANJIN
13:35 Fin RS SHANDONG JIANGSU ZHONGTIAN
2018-11-09
13:35 Fin RS BEIKONG BAYI ROCKETS
13:35 Fin RS LIAONING JILIN
13:35 Fin RS ZHEJIANG GUANGSHA BEIJING SHOUGANG
13:35 Fin RS QINGDAO ZHEJIANG CHOUZHOU
14:00 Fin RS XINJIANG SICHUAN
2018-11-10
13:35 Fin RS SHANDONG JIANGSU TONGXI
13:35 Fin RS SHENZHEN DONGGUAN TIANJIN
13:35 Fin RS FOSHAN GUANGZHOU FUJIAN
2018-11-11
13:35 Fin RS JIANGSU ZHONGTIAN SHANXI
13:35 Fin RS BEIKONG SHANGHAI
13:35 Fin RS ZHEJIANG CHOUZHOU BEIJING SHOUGANG
13:35 Fin RS BAYI ROCKETS GUANDONG
13:35 Fin RS QINGDAO ZHEJIANG GUANGSHA
13:35 Fin RS SICHUAN LIAONING
14:00 Fin RS XINJIANG JILIN
2018-11-13
13:35 Fin RS SHANDONG SHANGHAI
13:35 Fin RS XINJIANG LIAONING
13:35 Fin RS JIANGSU ZHONGTIAN SHENZHEN DONGGUAN
13:35 Fin RS FUJIAN BEIKONG
13:35 Fin RS BEIJING SHOUGANG JIANGSU TONGXI
13:35 Fin RS BAYI ROCKETS FOSHAN GUANGZHOU
2018-11-14
13:35 Fin RS GUANDONG TIANJIN
13:35 Fin RS ZHEJIANG CHOUZHOU SHANXI
13:35 Fin RS SICHUAN QINGDAO
2018-11-15
13:35 Fin RS BEIJING SHOUGANG BAYI ROCKETS
13:35 Fin RS JIANGSU ZHONGTIAN BEIKONG
13:35 Fin RS FUJIAN SHANDONG
13:35 Fin RS JILIN JIANGSU TONGXI
2018-11-16
13:35 Fin RS SHANGHAI SICHUAN
13:35 Fin RS LIAONING FOSHAN GUANGZHOU
13:35 Fin RS GUANDONG QINGDAO
13:35 Fin RS ZHEJIANG CHOUZHOU XINJIANG
13:35 Fin RS SHANXI SHENZHEN DONGGUAN
13:35 Fin RS TIANJIN ZHEJIANG GUANGSHA
2018-11-17
13:35 Fin RS JIANGSU TONGXI BAYI ROCKETS
13:35 Fin RS BEIJING SHOUGANG JIANGSU ZHONGTIAN
2018-11-18
13:35 Fin RS LIAONING FUJIAN
13:35 Fin RS SHANGHAI XINJIANG
13:35 Fin RS FOSHAN GUANGZHOU SHANDONG
13:35 Fin RS TIANJIN ZHEJIANG CHOUZHOU
13:35 Fin RS QINGDAO BEIKONG
13:35 Fin RS SHENZHEN DONGGUAN JILIN
13:35 Fin RS SHANXI GUANDONG
13:35 Fin RS ZHEJIANG GUANGSHA SICHUAN
2018-11-20
13:35 Fin RS SHANXI FUJIAN
13:35 Fin RS SHENZHEN DONGGUAN LIAONING
13:35 Fin RS ZHEJIANG GUANGSHA XINJIANG
13:35 Fin RS SICHUAN GUANDONG
13:35 Fin RS BEIKONG JIANGSU ZHONGTIAN
13:35 Fin RS SHANGHAI TIANJIN
13:35 Fin RS JIANGSU TONGXI ZHEJIANG CHOUZHOU
2018-11-21
13:35 Fin RS SHANDONG BAYI ROCKETS
13:35 Fin RS FOSHAN GUANGZHOU JILIN
13:35 Fin RS QINGDAO BEIJING SHOUGANG
2018-11-22
13:35 Fin RS BEIKONG JIANGSU TONGXI
13:35 Fin RS JIANGSU ZHONGTIAN ZHEJIANG CHOUZHOU
13:35 Fin RS GUANDONG SHANXI
2018-11-23
13:35 Fin RS FUJIAN JILIN
13:35 Fin RS QINGDAO SHANGHAI
13:35 Fin RS SHENZHEN DONGGUAN SHANDONG
13:35 Fin RS ZHEJIANG GUANGSHA TIANJIN
13:35 Fin RS SICHUAN BEIJING SHOUGANG
13:35 Fin RS FOSHAN GUANGZHOU LIAONING
13:35 Fin RS BAYI ROCKETS XINJIANG
2018-12-06
13:35 Fin RS BAYI ROCKETS SHENZHEN DONGGUAN
13:35 Fin RS FUJIAN TIANJIN
13:35 Fin RS JIANGSU ZHONGTIAN SICHUAN
13:35 Fin RS ZHEJIANG CHOUZHOU ZHEJIANG GUANGSHA
13:35 Fin RS GUANDONG SHANGHAI
13:35 Fin RS JILIN QINGDAO
13:35 Fin RS SHANDONG BEIKONG
2018-12-07
13:35 Fin RS BEIJING SHOUGANG FOSHAN GUANGZHOU
13:35 Fin RS LIAONING JIANGSU TONGXI
13:35 Fin RS XINJIANG SHANXI
2018-12-08
13:35 Fin RS ZHEJIANG CHOUZHOU GUANDONG
13:35 Fin RS SHANGHAI ZHEJIANG GUANGSHA
13:35 Fin RS JILIN BAYI ROCKETS
13:35 Fin RS SHENZHEN DONGGUAN QINGDAO
2018-12-09
13:35 Fin RS LIAONING JIANGSU ZHONGTIAN
13:35 Fin RS SHANXI FOSHAN GUANGZHOU
13:35 Fin RS TIANJIN SHANDONG
13:35 Fin RS JIANGSU TONGXI SICHUAN
13:35 Fin RS BEIJING SHOUGANG BEIKONG
14:00 Fin RS XINJIANG FUJIAN
2018-12-11
13:35 Fin RS SHANGHAI ZHEJIANG CHOUZHOU
13:35 Fin RS JILIN JIANGSU ZHONGTIAN
13:35 Fin RS JIANGSU TONGXI GUANDONG
13:35 Fin RS SICHUAN FUJIAN
13:35 Fin RS QINGDAO FOSHAN GUANGZHOU
13:35 Fin RS ZHEJIANG GUANGSHA SHANDONG
13:35 Fin RS SHENZHEN DONGGUAN LIAONING
2018-12-12
13:35 Fin RS BEIJING SHOUGANG XINJIANG
13:35 Fin RS SHANXI BAYI ROCKETS
13:35 Fin RS TIANJIN BEIKONG
2018-12-13
13:35 Fin RS SHANGHAI JIANGSU TONGXI
13:35 Fin RS GUANDONG JILIN
13:35 Fin RS JIANGSU ZHONGTIAN SHANDONG
13:35 Fin RS QINGDAO FUJIAN
13:35 Fin RS ZHEJIANG GUANGSHA LIAONING
2018-12-14
13:35 Fin RS TIANJIN BEIJING SHOUGANG
13:35 Fin RS BEIKONG XINJIANG
13:35 Fin RS SICHUAN SHANXI
13:35 Fin RS FOSHAN GUANGZHOU SHENZHEN DONGGUAN
13:35 Fin RS BAYI ROCKETS ZHEJIANG CHOUZHOU
2018-12-15
13:35 Fin RS JIANGSU ZHONGTIAN JIANGSU TONGXI
13:35 Fin RS GUANDONG ZHEJIANG GUANGSHA
13:35 Fin RS SHANDONG QINGDAO
13:35 Fin RS LIAONING JILIN
2018-12-16
13:35 Fin RS ZHEJIANG CHOUZHOU SHENZHEN DONGGUAN
13:35 Fin RS FUJIAN BEIJING SHOUGANG
13:35 Fin RS FOSHAN GUANGZHOU SHANGHAI
13:35 Fin RS BAYI ROCKETS TIANJIN
13:35 Fin RS SICHUAN BEIKONG
14:00 Fin RS XINJIANG SHANXI
2018-12-18
13:35 Fin RS BAYI ROCKETS JIANGSU ZHONGTIAN
13:35 Fin RS FUJIAN BEIKONG
13:35 Fin RS BEIJING SHOUGANG JILIN
13:35 Fin RS SHANDONG SHANXI
13:35 Fin RS JIANGSU TONGXI TIANJIN
13:35 Fin RS SHENZHEN DONGGUAN SHANGHAI
2018-12-19
13:35 Fin RS FOSHAN GUANGZHOU ZHEJIANG GUANGSHA
13:35 Fin RS ZHEJIANG CHOUZHOU GUANDONG
13:35 Fin RS LIAONING QINGDAO
2018-12-20
13:35 Fin RS FUJIAN JIANGSU ZHONGTIAN
13:35 Fin RS BEIJING SHOUGANG SHANDONG
13:35 Fin RS SICHUAN BAYI ROCKETS
13:35 Fin RS JIANGSU TONGXI SHANGHAI
13:35 Fin RS SHANXI BEIKONG
2018-12-21
13:35 Fin RS LIAONING GUANDONG
13:35 Fin RS JILIN QINGDAO
13:35 Fin RS ZHEJIANG CHOUZHOU FOSHAN GUANGZHOU
13:35 Fin RS SHENZHEN DONGGUAN ZHEJIANG GUANGSHA
14:00 Fin RS XINJIANG TIANJIN
2018-12-22
13:35 Fin RS JIANGSU ZHONGTIAN BAYI ROCKETS
13:35 Fin RS SHANXI BEIJING SHOUGANG
13:35 Fin RS BEIKONG SHANDONG
2018-12-23
13:35 Fin RS FUJIAN SHANGHAI
13:35 Fin RS ZHEJIANG GUANGSHA JIANGSU TONGXI
13:35 Fin RS SICHUAN ZHEJIANG CHOUZHOU
13:35 Fin RS QINGDAO XINJIANG
13:35 Fin RS TIANJIN LIAONING
13:35 Fin RS JILIN FOSHAN GUANGZHOU
13:35 Fin RS GUANDONG SHENZHEN DONGGUAN
2018-12-25
13:35 Fin RS GUANDONG BEIJING SHOUGANG
13:35 Fin RS SHANDONG LIAONING
13:35 Fin RS SHANGHAI BAYI ROCKETS
13:35 Fin RS JIANGSU ZHONGTIAN XINJIANG
13:35 Fin RS FOSHAN GUANGZHOU SHENZHEN DONGGUAN
13:35 Fin RS TIANJIN JILIN
13:35 Fin RS ZHEJIANG GUANGSHA FUJIAN
13:35 Fin RS BEIKONG ZHEJIANG CHOUZHOU
13:35 Fin RS QINGDAO JIANGSU TONGXI
2018-12-26
13:35 Fin RS SICHUAN SHANXI
2018-12-27
13:35 Fin RS JIANGSU TONGXI XINJIANG
13:35 Fin RS QINGDAO JIANGSU ZHONGTIAN
13:35 Fin RS FOSHAN GUANGZHOU TIANJIN
13:35 Fin RS SHANGHAI ZHEJIANG GUANGSHA
13:35 Fin RS SHANDONG JILIN
13:35 Fin RS GUANDONG BEIKONG
13:35 Fin RS BAYI ROCKETS FUJIAN
2018-12-28
13:35 Fin RS LIAONING SHANXI
13:35 Fin RS BEIJING SHOUGANG SHENZHEN DONGGUAN
13:35 Fin RS ZHEJIANG CHOUZHOU SICHUAN
2018-12-29
13:35 Fin RS FUJIAN JIANGSU ZHONGTIAN
13:35 Fin RS BAYI ROCKETS SHANDONG
13:35 Fin RS FOSHAN GUANGZHOU QINGDAO
13:35 Fin RS JIANGSU TONGXI ZHEJIANG GUANGSHA
2018-12-30
13:35 Fin RS SHENZHEN DONGGUAN BEIKONG
13:35 Fin RS ZHEJIANG CHOUZHOU XINJIANG
13:35 Fin RS BEIJING SHOUGANG TIANJIN
13:35 Fin RS LIAONING SHANGHAI
13:35 Fin RS JILIN SHANXI
13:35 Fin RS SICHUAN GUANDONG
2019-01-01
13:35 Fin RS BEIJING SHOUGANG LIAONING
13:35 Fin RS FUJIAN JIANGSU TONGXI
13:35 Fin RS JIANGSU ZHONGTIAN ZHEJIANG GUANGSHA
13:35 Fin RS XINJIANG GUANDONG
13:35 Fin RS SHENZHEN DONGGUAN QINGDAO
13:35 Fin RS SICHUAN FOSHAN GUANGZHOU
13:35 Fin RS SHANXI TIANJIN
2019-01-02
13:35 Fin RS BAYI ROCKETS BEIKONG
13:35 Fin RS ZHEJIANG CHOUZHOU SHANDONG
13:35 Fin RS JILIN SHANGHAI
2019-01-03
13:35 Fin RS SHANXI QINGDAO
13:35 Fin RS TIANJIN JIANGSU TONGXI
13:35 Fin RS ZHEJIANG GUANGSHA BEIJING SHOUGANG
13:35 Fin RS SICHUAN SHENZHEN DONGGUAN
14:00 Fin RS XINJIANG FOSHAN GUANGZHOU
2019-01-04
13:35 Fin RS JIANGSU ZHONGTIAN SHANGHAI
13:35 Fin RS JILIN ZHEJIANG CHOUZHOU
13:35 Fin RS BEIKONG LIAONING
13:35 Fin RS GUANDONG SHANDONG
13:35 Fin RS FUJIAN BAYI ROCKETS
2019-01-05
13:35 Fin RS TIANJIN SICHUAN
13:35 Fin RS XINJIANG SHENZHEN DONGGUAN
13:35 Fin RS ZHEJIANG GUANGSHA SHANXI
2019-01-06
13:35 Fin RS GUANDONG JIANGSU ZHONGTIAN
13:35 Fin RS SHANDONG FUJIAN
13:35 Fin RS LIAONING ZHEJIANG CHOUZHOU
13:35 Fin RS SHANGHAI BEIJING SHOUGANG
13:35 Fin RS QINGDAO BAYI ROCKETS
13:35 Fin RS BEIKONG JILIN
13:35 Fin RS JIANGSU TONGXI FOSHAN GUANGZHOU
2019-01-08
13:35 Fin RS BEIKONG ZHEJIANG GUANGSHA
13:35 Fin RS QINGDAO TIANJIN
13:35 Fin RS LIAONING BAYI ROCKETS
2019-01-09
13:35 Fin RS SHANDONG SICHUAN
13:35 Fin RS FOSHAN GUANGZHOU JIANGSU ZHONGTIAN
13:35 Fin RS ZHEJIANG CHOUZHOU FUJIAN
13:35 Fin RS XINJIANG GUANDONG
2019-01-10
13:35 Fin RS JIANGSU TONGXI BEIJING SHOUGANG
13:35 Fin RS SHANGHAI SHANXI
13:35 Fin RS SHENZHEN DONGGUAN JILIN
2019-01-15
13:00 Fin RS FUJIAN GUANDONG
13:35 Fin RS SHENZHEN DONGGUAN JIANGSU TONGXI
13:35 Fin RS SICHUAN JILIN
13:35 Fin RS QINGDAO LIAONING
13:35 Fin RS SHANDONG XINJIANG
13:35 Fin RS JIANGSU ZHONGTIAN TIANJIN
13:35 Fin RS ZHEJIANG CHOUZHOU SHANXI
2019-01-16
13:00 Fin RS BEIJING SHOUGANG SHANGHAI
13:35 Fin RS FOSHAN GUANGZHOU BEIKONG
13:35 Fin RS BAYI ROCKETS ZHEJIANG GUANGSHA
2019-01-17
13:35 Fin RS SHANXI JIANGSU TONGXI
13:35 Fin RS JILIN LIAONING
13:35 Fin RS JIANGSU ZHONGTIAN SHANDONG
13:35 Fin RS SICHUAN XINJIANG
2019-01-18
13:35 Fin RS TIANJIN SHANGHAI
13:35 Fin RS ZHEJIANG CHOUZHOU QINGDAO
13:35 Fin RS FUJIAN SHENZHEN DONGGUAN
13:35 Fin RS BAYI ROCKETS BEIKONG
13:35 Fin RS GUANDONG FOSHAN GUANGZHOU
13:35 Fin RS BEIJING SHOUGANG ZHEJIANG GUANGSHA
2019-01-19
13:35 Fin RS LIAONING SICHUAN
13:35 Fin RS JIANGSU TONGXI SHANDONG
2019-01-20
13:35 Fin RS TIANJIN SHENZHEN DONGGUAN
13:35 Fin RS ZHEJIANG GUANGSHA QINGDAO
13:35 Fin RS SHANXI JIANGSU ZHONGTIAN
13:35 Fin RS SHANGHAI BEIKONG
13:35 Fin RS GUANDONG BAYI ROCKETS
13:35 Fin RS JILIN XINJIANG
13:35 Fin RS BEIJING SHOUGANG ZHEJIANG CHOUZHOU
13:35 Fin RS FUJIAN FOSHAN GUANGZHOU
2019-01-22
13:35 Fin RS SHANGHAI SHANDONG
13:35 Fin RS LIAONING XINJIANG
13:35 Fin RS TIANJIN GUANDONG
13:35 Fin RS QINGDAO SICHUAN
13:35 Fin RS SHANXI ZHEJIANG CHOUZHOU
13:35 Fin RS ZHEJIANG GUANGSHA JILIN
13:35 Fin RS SHENZHEN DONGGUAN JIANGSU ZHONGTIAN
2019-01-23
13:35 Fin RS JIANGSU TONGXI BEIJING SHOUGANG
13:35 Fin RS BEIKONG FUJIAN
13:35 Fin RS FOSHAN GUANGZHOU BAYI ROCKETS
2019-01-24
13:35 Fin RS SICHUAN SHANGHAI
13:35 Fin RS SHENZHEN DONGGUAN SHANXI
13:35 Fin RS ZHEJIANG GUANGSHA TIANJIN
13:35 Fin RS QINGDAO GUANDONG
14:00 Fin RS XINJIANG ZHEJIANG CHOUZHOU
2019-01-25
13:35 Fin RS FOSHAN GUANGZHOU LIAONING
13:35 Fin RS BAYI ROCKETS BEIJING SHOUGANG
13:35 Fin RS SHANDONG FUJIAN
13:35 Fin RS JIANGSU TONGXI JILIN
13:35 Fin RS BEIKONG JIANGSU ZHONGTIAN
2019-01-26
13:35 Fin RS SICHUAN ZHEJIANG GUANGSHA
13:35 Fin RS GUANDONG SHANXI
13:35 Fin RS XINJIANG SHANGHAI
2019-01-27
13:35 Fin RS BAYI ROCKETS JIANGSU TONGXI
13:35 Fin RS FUJIAN LIAONING
13:35 Fin RS ZHEJIANG CHOUZHOU TIANJIN
13:35 Fin RS JIANGSU ZHONGTIAN BEIJING SHOUGANG
13:35 Fin RS SHANDONG FOSHAN GUANGZHOU
13:35 Fin RS JILIN SHENZHEN DONGGUAN
13:35 Fin RS BEIKONG QINGDAO
2019-01-29
13:35 Fin RS TIANJIN SHANGHAI
13:35 Fin RS GUANDONG SICHUAN
13:35 Fin RS LIAONING SHENZHEN DONGGUAN
13:35 Fin RS BEIJING SHOUGANG QINGDAO
13:35 Fin RS FUJIAN SHANXI
13:35 Fin RS BAYI ROCKETS SHANDONG
14:00 Fin RS XINJIANG ZHEJIANG GUANGSHA
2019-01-30
13:35 Fin RS JIANGSU ZHONGTIAN BEIKONG
13:35 Fin RS ZHEJIANG CHOUZHOU JIANGSU TONGXI
13:35 Fin RS JILIN FOSHAN GUANGZHOU
2019-01-31
13:35 Fin RS BEIJING SHOUGANG SICHUAN
13:35 Fin RS TIANJIN ZHEJIANG GUANGSHA
13:45 Fin RS XINJIANG BAYI ROCKETS
2019-02-01
12:40 Fin RS ZHEJIANG CHOUZHOU JIANGSU ZHONGTIAN
13:35 Fin RS LIAONING FOSHAN GUANGZHOU
13:35 Fin RS SHANGHAI QINGDAO
13:35 Fin RS JILIN FUJIAN
13:35 Fin RS SHANDONG SHENZHEN DONGGUAN
13:35 Fin RS SHANXI GUANDONG
13:35 Fin RS JIANGSU TONGXI BEIKONG
2019-02-10
13:35 Fin RS JILIN ZHEJIANG GUANGSHA
2019-02-12
13:35 Fin RS SICHUAN JIANGSU ZHONGTIAN
13:35 Fin RS SHANGHAI GUANDONG
13:35 Fin RS FOSHAN GUANGZHOU BEIJING SHOUGANG
13:35 Fin RS ZHEJIANG GUANGSHA ZHEJIANG CHOUZHOU
13:35 Fin RS BEIKONG SHANDONG
13:35 Fin RS JIANGSU TONGXI LIAONING
13:35 Fin RS SHANXI XINJIANG
2019-02-13
13:35 Fin RS QINGDAO JILIN
13:35 Fin RS TIANJIN FUJIAN
13:35 Fin RS SHENZHEN DONGGUAN BAYI ROCKETS
2019-02-14
13:35 Fin RS JIANGSU ZHONGTIAN LIAONING
13:35 Fin RS BEIKONG BEIJING SHOUGANG
13:35 Fin RS FOSHAN GUANGZHOU SHANXI
2019-02-15
09:30 Fin RS BAYI ROCKETS JILIN
13:35 Fin RS FUJIAN XINJIANG
13:35 Fin RS SHANDONG TIANJIN
13:35 Fin RS GUANDONG ZHEJIANG CHOUZHOU
13:35 Fin RS SICHUAN JIANGSU TONGXI
13:35 Fin RS ZHEJIANG GUANGSHA SHANGHAI
13:35 Fin RS QINGDAO SHENZHEN DONGGUAN
2019-02-17
13:35 Fin RS XINJIANG SICHUAN
2019-02-28
13:35 Fin RS GUANDONG JIANGSU TONGXI
13:35 Fin RS LIAONING SHENZHEN DONGGUAN
13:35 Fin RS BEIKONG TIANJIN
13:35 Fin RS SHANDONG ZHEJIANG GUANGSHA
13:35 Fin RS BAYI ROCKETS SHANXI
13:35 Fin RS FUJIAN SICHUAN
14:00 Fin RS XINJIANG BEIJING SHOUGANG
2019-03-01
13:35 Fin RS FOSHAN GUANGZHOU QINGDAO
13:35 Fin RS ZHEJIANG CHOUZHOU SHANGHAI
13:35 Fin RS JIANGSU ZHONGTIAN JILIN
2019-03-02
13:35 Fin RS LIAONING ZHEJIANG GUANGSHA
13:35 Fin RS SHANXI SICHUAN
14:00 Fin RS XINJIANG BEIKONG
2019-03-03
13:35 Fin RS FUJIAN QINGDAO
13:35 Fin RS BEIJING SHOUGANG TIANJIN
13:35 Fin RS SHANDONG JIANGSU ZHONGTIAN
13:35 Fin RS JILIN GUANDONG
13:35 Fin RS SHENZHEN DONGGUAN FOSHAN GUANGZHOU
13:35 Fin RS JIANGSU TONGXI SHANGHAI
13:35 Fin RS ZHEJIANG CHOUZHOU BAYI ROCKETS
2019-03-05
13:35 Fin RS ZHEJIANG GUANGSHA GUANDONG
13:35 Fin RS SHENZHEN DONGGUAN ZHEJIANG CHOUZHOU
13:35 Fin RS SHANXI XINJIANG
13:35 Fin RS QINGDAO SHANDONG
13:35 Fin RS JILIN LIAONING
13:35 Fin RS SHANGHAI FOSHAN GUANGZHOU
13:35 Fin RS BEIJING SHOUGANG FUJIAN
2019-03-06
13:35 Fin RS TIANJIN BAYI ROCKETS
13:35 Fin RS JIANGSU TONGXI JIANGSU ZHONGTIAN
13:35 Fin RS BEIKONG SICHUAN
2019-03-07
13:35 Fin RS QINGDAO LIAONING
13:35 Fin RS SHANXI SHANDONG
13:35 Fin RS ZHEJIANG GUANGSHA FOSHAN GUANGZHOU
13:35 Fin RS SHANGHAI SHENZHEN DONGGUAN
13:35 Fin RS GUANDONG ZHEJIANG CHOUZHOU
13:35 Fin RS JILIN BEIJING SHOUGANG
2019-03-08
13:35 Fin RS JIANGSU ZHONGTIAN BAYI ROCKETS
13:35 Fin RS SICHUAN XINJIANG
13:35 Fin RS TIANJIN JIANGSU TONGXI
13:35 Fin RS BEIKONG FUJIAN
2019-03-09
13:35 Fin RS QINGDAO JILIN
13:35 Fin RS SHANDONG BEIJING SHOUGANG
13:35 Fin RS ZHEJIANG GUANGSHA SHENZHEN DONGGUAN
2019-03-10
13:35 Fin RS JIANGSU ZHONGTIAN FUJIAN
13:35 Fin RS FOSHAN GUANGZHOU ZHEJIANG CHOUZHOU
13:35 Fin RS BAYI ROCKETS SICHUAN
13:35 Fin RS GUANDONG LIAONING
13:35 Fin RS SHANGHAI JIANGSU TONGXI
13:35 Fin RS TIANJIN XINJIANG
13:35 Fin RS BEIKONG SHANXI
2019-03-13
13:35 Fin RS JIANGSU TONGXI ZHEJIANG GUANGSHA
13:35 Fin RS SHENZHEN DONGGUAN GUANDONG
13:35 Fin RS SHANGHAI FUJIAN
13:35 Fin RS SHANDONG BEIKONG
13:35 Fin RS BEIJING SHOUGANG SHANXI
13:35 Fin RS LIAONING TIANJIN
13:35 Fin RS FOSHAN GUANGZHOU JILIN
13:35 Fin RS BAYI ROCKETS JIANGSU ZHONGTIAN
13:35 Fin RS XINJIANG QINGDAO
13:35 Fin RS ZHEJIANG CHOUZHOU SICHUAN